Regulamin

wersja z dnia 27 kwietnia 2018 r.
aktualizacja Polityki prywatności: 13 października 2021 r.

Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady dostępu, prywatności oraz świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego (dalej jako: „Serwis”) prowadzonego przez Usługodawcę. Przed zarejestrowaniem każdy powinien zapoznać się z jego aktualnym brzmieniem.

Informacje ogólne

 1. Serwis jest prowadzony przez Usługodawcę: Fundację Sukcesu Pisanego Szminką z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przeskok 2, 00-032 Warszawa, NIP: 521-376-01-86, REGON: 366107616, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000653164.
 2. Z Usługodawcą można szybko i efektywnie kontaktować przy wykorzystaniu poczty elektronicznej konferencja@sukcespisanyszminka.pl.

Definicje

 1. Regulamin Serwisu – niniejszy regulamin, udostępniony w formie umożliwiającej jego zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się z nim przez Użytkownika w dowolnym miejscu i czasie. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin Serwisu jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dostępny na www.sukcestoja.pl.
 2. Serwis dostępny jest pod adresem: www.sukcestoja.pl
 3. Certyfikat – dokument potwierdzający ukończenie kursu.
 4. Usługodawca – podmiot określony w punkcie I ust. 1 powyżej, świadczy Usługi bezpłatne za pośrednictwem Serwisu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, ponosząc odpowiedzialność wobec Użytkowników w tym zakresie.
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, korzystająca z wszelkich usług świadczonych przez Usługodawcę.
 6. Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik, który utworzył konto w Serwisie, uzyskując unikalny login i hasło, posiadający dostęp do Usług zamkniętych po zalogowaniu się.
 7. Usługi – wszelkie dostępne w Serwisie usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.
 8. Konto – zbiór zasobów i uprawnień w systemie komputerowym Serwisu dostępnych dla Użytkowników bezpłatnie, dający im możliwość korzystania z Usług.
 9. Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, materiały wideo, materiały multimedialne, fragmenty artykułów i inne, udostępniane przez Usługodawcę w Serwisie w ramach świadczonych usług.