MASZ PYTANIA? NAPISZ DO NAS!

Setup Menus in Admin Panel

Zaloguj się

Regulamin

Regulamin serwisu www.sukcestoja.pl wraz z polityką prywatności

wersja z dnia 27 kwietnia 2018 r.
aktualizacja Polityki prywatności: 13 października 2021 r.

Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady dostępu, prywatności oraz świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego (dalej jako: „Serwis”) prowadzonego przez Usługodawcę. Przed zarejestrowaniem każdy powinien zapoznać się z jego aktualnym brzmieniem.

Informacje ogólne

 1. Serwis jest prowadzony przez Usługodawcę: Fundację Sukcesu Pisanego Szminką z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przeskok 2, 00-032 Warszawa, NIP: 521-376-01-86, REGON: 366107616, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000653164.
 2. Z Usługodawcą można szybko i efektywnie kontaktować przy wykorzystaniu poczty elektronicznej konferencja@sukcespisanyszminka.pl.

Definicje

 1. Regulamin Serwisu – niniejszy regulamin, udostępniony w formie umożliwiającej jego zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się z nim przez Użytkownika w dowolnym miejscu i czasie. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin Serwisu jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dostępny na www.sukcestoja.pl.
 2. Serwis dostępny jest pod adresem: www.sukcestoja.pl
 3. Certyfikat – dokument potwierdzający ukończenie kursu.
 4. Usługodawca – podmiot określony w punkcie I ust. 1 powyżej, świadczy Usługi bezpłatne za pośrednictwem Serwisu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, ponosząc odpowiedzialność wobec Użytkowników w tym zakresie.
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, korzystająca z wszelkich usług świadczonych przez Usługodawcę.
 6. Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik, który utworzył konto w Serwisie, uzyskując unikalny login i hasło, posiadający dostęp do Usług zamkniętych po zalogowaniu się.
 7. Usługi – wszelkie dostępne w Serwisie usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.
 8. Konto – zbiór zasobów i uprawnień w systemie komputerowym Serwisu dostępnych dla Użytkowników bezpłatnie, dający im możliwość korzystania z Usług.
 9. Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, materiały wideo, materiały multimedialne, fragmenty artykułów i inne, udostępniane przez Usługodawcę w Serwisie w ramach świadczonych usług.

Rodzaje i zakres świadczonych Usług

 1. W ramach Serwisu Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług: zapoznawać się z wybranymi Materiałami udostępnionymi przez Usługodawcę w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym poprzez stronę Serwisu. Zasady korzystania z Serwisu i czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia umowy.
 2. Użytkownicy mają możliwość:
  – Utworzenie konta w Serwisie następuje za pośrednictwem strony www.sukcestoja.pl poprzez kliknięcie w przycisk „Zarejestruj się” i wypełnienie formularza rejestracyjnego.
  – Po utworzeniu konta w Serwisie, Użytkownik otrzyma wiadomość powitalną (potwierdzenie możliwości korzystania z Serwisu) na podany adres e-mail.
  – Wiadomość powitalna będzie zawierała odnośnik, w który należy kliknąć lub skopiować go w pole adresu przeglądarki. Odnośnik przeniesie Użytkownika do strony www.sukcestoja.pl, gdzie Użytkownik będzie mógł zalogować się do Serwisu, poprzez kliknięcie w przycisk „Zaloguj się” na górze strony i wpisanie nazwy Użytkownika i hasła.
  – Utworzone konto pozwala na logowanie się do Serwisu.
  – Na podany w trakcie tworzenia konta adres e-mail będą przesyłane wszystkie wiadomości e-mail od systemu. Wprowadzenie adresu e-mail jest wymagane celem prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem stron serwisu. Adres nie jest udostępniany publicznie.

Warunki świadczenia usług

Czas trwania Umowy i obowiązki Usługodawcy

 1. Umowa o świadczenie usług jest zawierana na czas nieokreślony pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, a pierwsze logowanie Użytkownika do Serwisu wymaga zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniającym poprawność jego działania i w zakresie świadczonych usług ponosi odpowiedzialność za jego poprawne działanie.
 3. Usługodawca ma obowiązek spełnienia świadczenia bez wad i ponosi odpowiedzialność, jeżeli świadczenie jest wadliwe, w szczególności ze względu na wady fizyczne lub prawne.


Zasady korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a także do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem i powtrzymania się od wszelkiej działalności mogącej zakłócić jego prawidłowe funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania oraz urządzeń.
 2. Użytkownik zobowiązany jest także do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z normami społecznymi i obyczajowymi oraz przepisami prawa, w szczególności do niedostarczania treści naruszających prawa Usługodawcy innych Użytkowników lub osób trzecich, naruszających ich dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie oraz wszelkich innych treści nawołujących do przemocy, nienawiści, zawierających treści pornograficzne, wulgarnych, obscenicznych, nienawistnych, agresywnych, dyskryminujących i innych tego rodzaju.
 3. Użytkownik jest także zobowiązany do niepodejmowania działań takich jak: kilkukrotna rejestracja Użytkownika w Serwisie, korzystanie z kont innych Użytkowników lub udostępnianie danych umożliwiających zalogowanie się do Serwisu innym Użytkownikom oraz podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł innych Użytkowników.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z wszelkich Materiałów i Artykułów zamieszczonych w Serwisie wyłącznie do użytku prywatnego w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystanie Materiałów w sposób wykraczający poza zakres niniejszego przepisu wymaga zgody podmiotów uprawnionych z tytułu praw autorskich oraz praw pokrewnych, a jej brak może skutkować pociągnięciem użytkownika do odpowiedzialności w myśl przepisów ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Udostępnienie Materiałów osobom niebędącym osobami bliskimi, w tym umieszczenie ich w Internecie w sposób zapewniający dostęp nieograniczonego kręgu odbiorców jest, zabronione.
 5. W przypadku stwierdzenia, iż Użytkownik narusza postanowienia określone w punktach powyższych, Usługodawca jest upoważniony, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, do usunięcia treści zamieszczonych przez Użytkownika, a także do podjęcia wszelkich działań mających na celu naprawnienie poniesionej w związku z tym szkody.
 6. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
 7. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o każdym przypadku nieuprawnionego korzystania z konta Użytkownika, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:
  a) zastosowania wybranej przeglądarki: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer obsługujących CSS i Java Script,
  b) dostęp do Internetu,
  c) włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up) – zalecane,
  d) system operacyjny Microsoft Windows XP lub wyższy, Linux, OSX 10.4 lub wyższy.
 2. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nadmiernie przeciążone łącze internetowe Użytkownika, a także inne łącza międzyoperatorskie. Nie ponosi on także odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu strony Serwisu wywołane niedozwoloną ingerencją Użytkowników, w żaden sposób niezależną od Usługodawcy.
 4. W przypadku konieczności dokonania zmian i ulepszeń w systemie czy przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub awarii sprzętu Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowej przerwy w funkcjonowaniu Serwisu. Użytkownicy zostaną powiadomieni o wyżej wymienionych przerwach technicznych i czasie ich trwania za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres e-mail podany podczas tworzenia konta lub informacji opublikowanej w Serwisie.

Polityka prywatności

Informacje ogólne

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką z siedzibą w Warszawie (ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa) , NIP: 521-376-01- 86, REGON: 366107616, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000653164.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  a) Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  b) Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
  c) Poprzez gromadzenie logów serwera www przez Administratora.
 3. Funkcjonowanie serwisu odbywa się z poszanowaniem prawa do prywatności. W tym celu serwis prowadzony jest w oparciu o bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika w udostępnionych formularzach: formularzu wypełnianym w trakcie procedury tworzenia Konta, formularzu zapisu na Newsletter oraz formularzu kontaktowym. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Znajduje to zastosowanie do wszystkich formularzy, które znajdują się lub w przyszłości znajdą się w Serwisie.
 2. Podanie danych w formularzu rejestracji Konta jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy o świadczenie usług. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika w formularzu rejestracji Konta są przetwarzane przez Administratora danych osobowych w celu wykonania Umowy świadczenia usług. Podstawą przetwarzania tych danych jest cel zawarcia Umowy o świadczenie usług oraz jej wykonywanie. Dane te będą przechowywane do czasu zakończenia Umowy, a po tym czasie mogą być przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 3. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika w formularzu zapisu na Newsletter są przetwarzane przez Administratora danych osobowych w celu przesyłania informacji w postaci wiedzy biznesowej, zawodowej i psychologicznej, informacji o wydarzeniach organizowanych przez Administratora i nowościach w serwisach SukcesPisanySzminka.pl i SukcesToJa.pl oraz informacji handlowych, na podstawie udzielonej zgody. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć zgodę. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane przekazane w formularzu zapisu na newsletter będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Zgodę można cofnąć przesyłając informację o cofnięciu zgody np. na adres konferencje@sukcespisanyszminka.pl lub iod@sukcespisanyszminka.pl.
 4. Podanie danych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Użytkownika wiadomość. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika w formularzu kontaktu są przetwarzane przez Administratora danych osobowych wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Użytkownika wiadomość. Podstawą przetwarzania tych danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych osobowych w postaci komunikacji z Użytkownikami Serwisu. Dane te będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Użytkownika wiadomość, a po tym czasie mogą być przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 5. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 6. Dane podane dobrowolnie w formularzach lub w inny sposób mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji do podmiotów będących operatorami domen internetowych, świadczących usługi informatyczne lub marketingowe.
 7. Administrator danych osobowych ma prawo przekazywać przekazane przez Użytkownika dane tylko tym odbiorcom, którzy będą posiadać stosowne upoważnienia lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych w związku ze świadczeniem na rzecz Administratora usług niezbędnych do utrzymywania strony internetowej oraz świadczenia oferowanych na niej usług, w tym usług informatycznych i marketingowych.
 8. Administrator danych osobowych może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 9. Administrator danych osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych Użytkowników do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 10. W zakresie ochrony danych osobowych Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: konferencje@sukcespisanyszminka.pllub adresu e-mail Inspektora Ochrony Danych: iod@sukcespisanyszminka.pl.

Przetwarzanie innych danych

Poza danymi przekazanymi bezpośrednio w serwisie Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką jako Administrator przetwarza również:

 1. dane przekazane nam przy zapisie na warsztat online.

Przetwarzamy je w celu zapisu i organizacji na warsztat na podstawie niezbędności dla wykonania umowy realizacji warsztatu. Na podany adres email będziemy wysyłać też materiały z warsztatów i powiadomienia o kolejnych warsztatach – robimy to na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, przez czas organizacji warsztatów. W każdej chwili Uczestnik może zgłosić sprzeciw wobec tego przetwarzania przesyłając wiadomość mailową. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zapisu na warsztat online. Dane podane do zapisu przetwarzamy przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń plus 6 miesięcy. Możemy przekazywać te dane podmiotom, świadczącym dla nas usługi niezbędne do organizacji i promocji warsztatów online.

 1. dane przekazane w ramach komunikacji telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub prowadzenia komunikacji. Dane te są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu w postaci komunikacji lub wynikającym z treści korespondencji, przez okres trwania komunikacji, a po tym czasie mogą być również przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, a także w celach archiwizacyjnych i zarządzania relacjami przez okres działalności Fundacji. Dane te mogą być przekazywane jedynie podmiotom świadczącym usługi niezbędne do prowadzenia komunikacji, w tym usługi informatyczne i marketingowe.

 1. dane użytkowników, którzy wchodzą z Administratorem w interakcję na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, Linkedin) poprzez polubienie strony, zareagowanie na publikowane przez nas posty, udostępnienia postów, dodawanie komentarzy, wysyłanie wiadomości na pośrednictwem prowadzonego konta lub dodanie się do wydarzenia.

Poprzez interakcje Administrator może mieć dostęp do imienia i nazwiska, wizerunku, profilu publicznego oraz innych informacji, jakie użytkownik przekaże w wiadomości lub komentarzu. Podstawą przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes administratora w celu komunikacji z użytkownikami oraz analizy tej komunikacji. Dane te przetwarzane są jedynie przez okres niezbędny do komunikacji z użytkownikami, analizy tej komunikacji oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane te mogą być przekazywane jedynie podmiotom świadczącym usługi niezbędne do prowadzenia komunikacji, w tym usługi informatyczne i marketingowe,

 1. dane identyfikacyjne i kontaktowe dziennikarzy oraz wydawców i osób współpracujących z Administratorem przy różnych projektach, które pozyskane zostały bezpośrednio od nich, redakcji lub z publicznie dostępnych źródeł oraz dane osób komunikujących się z Administratorem w zakresie realizacji projektów lub organizacji wydarzeń.

Dane te przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego celu w postaci informowania o działalności Fundacji przez okres działalności Fundacji. Dane te mogą być przekazywać jedynie podmiotom świadczącym usługi niezbędne do prowadzenia komunikacji i przekazywania informacji, w tym usługi informatyczne i marketingowe.

 1. dane identyfikacyjne i kontaktowe użytkowników Serwisu i osób korzystających z usług lub wydarzeń Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką w celu marketingu usług Administratora na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci prowadzenia działań marketingowych.

Przechowujemy te dane przez okres realizacji odpowiedniego celu, przy realizacji którego pozyskaliśmy dane (wskazany wyżej w niniejszej Polityce) i okres prowadzenia tych działań. Dane te możemy przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla nas usługi niezbędne do prowadzenia działań marketingowych. Osoba, która otrzymuje te treści może w każdej chwili zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym, m.in. wysyłając wiadomość na adres konferencje@sukcespisanyszminka.pl lub iod@sukcespisanyszminka.pl.

 1. W ramach prowadzenia Serwisu i świadczenia usług przez Administratora, Administrator może korzystać z dostawców usług internetowych spoza obszaru EOG (np. dla organizacji webinaru lub kursu online), który dla celu świadczenia tej usługi lub realizacji celów wskazanych w Polityce prywatności powyżej niezbędne może być przekazanie danych osobowych użytkowników. W takim przypadku zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia, w tym dbamy o stosowanie standardowych klauzul umownych, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  b) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia lub wyłączenie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www wchodzących w skład Serwisu. W przypadku wyłączenia plików cookies niemożliwe będzie korzystanie z niektórych Usług oraz indywidualnych ustawień Użytkownika.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Właścicielem serwisu partnerów.
 8. Gromadzimy anonimowe dane dotyczące odwiedzin na naszych stronach i analizujemy je korzystając z Google Analytics. Narzędzie to nie udostępnia nam danych umożliwiających identyfikację konkretnej osoby.
 9. Na stronie korzystamy z remarketingu Google, dzięki któremu możemy wyświetlać Użytkownikowi reklamę na innych stronach w sieci reklamowej Google. Funkcja remarketingu jest możliwa poprzez korzystanie z plików cookies – nie pozwalają nam one na identyfikację konkretnej osoby. Zapoznaj się z polityką prywatności Google.
 10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 11. W celu zablokowania wykorzystywania swoich danych w Google Analytics możesz zainstalować dodatek blokujący Google Analytics w swojej przeglądarce, dostępny tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pl.
 12. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a) czas nadejścia zapytania,
b) czas wysłania odpowiedzi,
c) nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f) informacje o przeglądarce Użytkownika,
g) informacje o adresie IP.
Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Prawa oraz zabezpieczenia w zakresie ochrony danych osobowych

 1. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, RODO) oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Administrator oświadcza również, że stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych adekwatne do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 2. Użytkownik w stosunku do wszelkich przekazanych Administratorowi danych osobowych ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia tych danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO.
 3. W zakresie ochrony danych osobowych Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu e-mail: konferencje@sukcespisanyszminka.pllub adresu e-mail Inspektora Ochrony Danych: iod@sukcespisanyszminka.pl.

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Usług poprzez usunięcie Konta założonego w Serwisie.
 2. Oświadczenie wyrażające wolę usunięcia Konta Użytkownik może złożyć drogą mailową przesyłając je na adres konferencje@sukcespisanyszminka.pl. Użytkownik otrzyma potwierdzenie złożenia rezygnacji i usunięcia Konta na adres e-mail podany w trakcie procedury tworzenia Konta.
 3. Umowa może zostać wypowiedziana przez Usługodawcę w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
 4. Usługodawca ma także prawo wypowiedzieć umowę z 30-dniowym terminem wypowiedzenia, przy zachowaniu wymogów wynikających z kodeksu cywilnego i z przyczyn wskazanych w ust. 6 poniżej.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn: 
a) jeżeli zamiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie; 
b) realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji; 
c) zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z usługi w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem;
 d) wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Usługi, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy;
e) realizacji nowych funkcjonalności i usług na platformie.
 6. Regulamin obejmujący zmiany wprowadzone zgodnie z ustępem poprzedzającym zostanie udostępniony Użytkownikom na stronie Serwisu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik ma możliwość wypowiedzenia umowy o korzystanie z Serwisu w ciągu 14 dni od dokonania zmian, jeżeli nie akceptuje nowej wersji Regulaminu.
 7. Zmiany Regulaminu wprowadzone z innych przyczyn niż wskazane w ust. 6 powyżej, w szczególności polegające na wprowadzeniu nowych Usług, nie będą modyfikowały treści umów zawartych z Użytkownikami w oparciu o wersję Regulaminu obowiązującą w momencie zawierania tej umowy.
 8. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronach wchodzących w skład Serwisu oraz w siedzibie Usługodawcy, wskazanej w niniejszym Regulaminie.
 9. Umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.