MASZ PYTANIA? NAPISZ DO NAS!

Setup Menus in Admin Panel

Zaloguj się

Regulamin

Regulamin portalu www.sukcestoja.pl wraz z polityką prywatności

wersja z dnia 16 maja 2017 r.
Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady dostępu, prywatności oraz świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego (dalej jako: „Serwis”) prowadzonego przez Usługodawcę. Przed zarejestrowaniem każdy powinien zapoznać się z jego aktualnym brzmieniem.

I. Informacje ogólne

1. Serwis jest prowadzony przez Usługodawcę: Fundację Sukcesu Pisanego Szminką z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Podchorążych 75/77 lok. 1, 00-722 Warszawa, NIP: 521-376-01-86, REGON: 366107616, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000653164.

2. Z Usługodawcą można szybko i efektywnie kontaktować przy wykorzystaniu poczty elektronicznej konferencja@sukcespisanyszminka.pl.

II. Definicje

Regulamin Serwisu – niniejszy regulamin, udostępniony w formie umożliwiającej jego zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się z nim przez Użytkownika w dowolnym miejscu i czasie. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin Serwisu jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dostępny na www.sukcestoja.pl.

Serwis dostępny jest pod adresem: www.sukcestoja.pl

Certyfikat – dokument potwierdzający ukończenie kursu.

Usługodawca – podmiot określony w punkcie I ust. 1 powyżej, świadczy Usługi bezpłatne za pośrednictwem Serwisu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, ponosząc odpowiedzialność wobec Użytkowników w tym zakresie.

Użytkownik – osoba fizyczna, korzystająca z wszelkich usług świadczonych przez Usługodawcę.

Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik, który utworzył konto w Serwisie, uzyskując unikalny login i hasło, posiadający dostęp do Usług zamkniętych po zalogowaniu się.

Usługi – wszelkie dostępne w Serwisie usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.

Konto – zbiór zasobów i uprawnień w systemie komputerowym Serwisu dostępnych dla Użytkowników bezpłatnie, dający im możliwość korzystania z Usług.

Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, materiały wideo, materiały multimedialne, fragmenty artykułów i inne, udostępniane przez Usługodawcę w Serwisie w ramach świadczonych usług.

III. Rodzaje i zakres świadczonych Usług

1. W ramach Serwisu Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług: zapoznawać się z wybranymi Materiałami udostępnionymi przez Usługodawcę w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym poprzez stronę Serwisu.

IV. Zasady korzystania z Serwisu i czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia umowy.

Użytkownicy mają możliwość:

1. Utworzenie konta w Serwisie następuje za pośrednictwem strony www.sukcestoja.pl poprzez kliknięcie w przycisk „Zarejestruj się” i  wypełnienie formularza rejestracyjnego.

2. Po utworzeniu konta w Serwisie, Użytkownik otrzyma wiadomość powitalną (potwierdzenie możliwości korzystania z Serwisu) na podany adres e-mail.

3. Wiadomość powitalna będzie zawierała odnośnik, w który należy kliknąć lub skopiować go w pole adresu przeglądarki. Odnośnik przeniesie Użytkownika do strony www.sukcestoja.pl, gdzie Użytkownik będzie mógł zalogować się do Serwisu, poprzez kliknięcie w przycisk „Zaloguj się” na górze strony i wpisanie nazwy Użytkownika i hasła.

4. Utworzone konto pozwala na logowanie się do Serwisu.

5. Na podany w trakcie tworzenia konta adres e-mail będą przesyłane wszystkie wiadomości e-mail od systemu. Wprowadzenie adresu e-mail jest wymagane celem prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem stron serwisu. Adres nie jest udostępniany publicznie.

V. Warunki świadczenia usług

1. Umowa o świadczenie usług jest zawierana na czas nieokreślony pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, a pierwsze logowanie Użytkownika do Serwisu wymaga zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

2. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniającym poprawność jego działania i w zakresie świadczonych usług ponosi odpowiedzialność za jego poprawne działanie.

3. Usługodawca ma obowiązek spełnienia świadczenia bez wad i ponosi odpowiedzialność, jeżeli świadczenie jest wadliwe, w szczególności ze względu na wady fizyczne lub prawne.

4. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a także do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem i powtrzymania się od wszelkiej działalności mogącej zakłócić jego prawidłowe funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania oraz urządzeń.

5. Użytkownik zobowiązany jest także do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z normami społecznymi i obyczajowymi oraz przepisami prawa, w szczególności do niedostarczania treści naruszających prawa Usługodawcy innych Użytkowników lub osób trzecich, naruszających ich dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie oraz wszelkich innych treści nawołujących do przemocy, nienawiści, zawierających treści  pornograficzne, wulgarnych, obscenicznych, nienawistnych, agresywnych, dyskryminujących i innych tego rodzaju.

6. Użytkownik jest także zobowiązany do niepodejmowania działań takich jak: kilkukrotna rejestracja Użytkownika w Serwisie,  korzystanie z kont innych Użytkowników lub udostępnianie danych umożliwiających zalogowanie się do Serwisu innym Użytkownikom oraz podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł innych Użytkowników.

7. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z wszelkich Materiałów i Artykułów zamieszczonych w Serwisie wyłącznie do użytku prywatnego w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystanie Materiałów w sposób wykraczający poza zakres niniejszego przepisu wymaga zgody podmiotów uprawnionych z tytułu praw autorskich oraz praw pokrewnych, a jej brak może skutkować pociągnięciem użytkownika do odpowiedzialności w myśl przepisów ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Udostępnienie Materiałów osobom niebędącym osobami bliskimi, w tym umieszczenie ich w Internecie w sposób zapewniający dostęp nieograniczonego kręgu odbiorców jest, zabronione.

8. W przypadku stwierdzenia, iż Użytkownik narusza postanowienia określone w punktach powyższych, Usługodawca jest upoważniony, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa,  do usunięcia treści zamieszczonych przez Użytkownika, a także do podjęcia wszelkich działań mających na celu naprawnienie poniesionej w związku z tym szkody.

9. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

10. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o każdym przypadku nieuprawnionego korzystania z konta Użytkownika, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

VI. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania Serwisu

1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:

a) zastosowania wybranej przeglądarki: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer obsługujących CSS i Java Script
b) dostęp do Internetu
c) przeglądarka musi akceptować pliki typu cookies
d) włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up)
e) system operacyjny Microsoft Windows XP lub wyższy, Linux, OSX 10.4 lub wyż

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie Serwisu, jeżeli sprzęt komputerowy i oprogramowanie Użytkownika nie spełniają powyższych wymagań technicznych

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nadmiernie przeciążone łącze internetowe Użytkownika, a także inne łącza międzyoperatorskie. Nie ponosi on także odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu strony Serwisu wywołane niedozwoloną ingerencją Użytkowników, w żaden sposób niezależną od Usługodawcy.

4. W przypadku konieczności dokonania zmian i ulepszeń w systemie czy przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub awarii sprzętu Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowej przerwy w funkcjonowaniu Serwisu. Użytkownicy zostaną powiadomieni o wyżej wymienionych przerwach technicznych i czasie ich trwania za pośrednictwem wiadomości  przesłanej na adres e-mail podany podczas tworzenia konta lub informacji opublikowanej w Serwisie.

VII. Polityka prywatności

1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a) Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b) Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
c) Poprzez gromadzenie logów serwera www przez Administratora.

2. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika w formularzu wypełnianego w trakcie procedury tworzenia Konta. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Administratora w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

4. Jeśli dane w formularzu umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba taka ma prawo do wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.

6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji do podmiotów będących operatorami domen internetowych lub też innych podmiotów, z którymi Usługodawca w tym zakresie współpracuje.

7. Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

8. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca.

9. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

10. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

11. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

12. Ograniczenia lub wyłączenie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www wchodzących w skład Serwisu. W przypadku wyłączenia plików cookies niemożliwe będzie korzystanie z niektórych Usług oraz indywidualnych ustawień Użytkownika.

13. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Właścicielem partnerów.

14. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi świadczonych usług hostingowych.

15. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a) czas nadejścia zapytania,
b) czas wysłania odpowiedzi,
c) nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f) informacje o przeglądarce Użytkownika,
g) informacje o adresie IP.
Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

16. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Usługodawcę oraz Sukces Pisany Szminką Olga Kozierowska-Zaborowska z siedzibą w Warszawie przy ulicy Puchaczy 1, 02-837.

2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu świadczenia usług poprzez stronę Serwisu, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu oraz w celu marketingowym administratora danych oraz Sukces Pisany Szminką Olga Kozierowska-Zaborowska z siedzibą w Warszawie przy ulicy Puchaczy 1, 02-837. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne celem świadczenia ww. usług. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich aktualizowania.

3. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

4. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane w granicach prawem przewidzianych wyłączenie za zgodą tej osoby.

5. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

IX. Postanowienia końcowe

1. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Usług poprzez usunięcie Konta założonego w Serwisie.

2. Oświadczenie wyrażające wolę usunięcia Konta Użytkownik może złożyć drogą mailową przesyłając je na adres konferencje@sukcespisanyszminka.pl. Użytkownik otrzyma potwierdzenie złożenia rezygnacji i usunięcia Konta na adres e-mail podany w trakcie procedury tworzenia Konta.

3. Umowa może zostać wypowiedziana przez Usługodawcę w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

4. Usługodawca ma także prawo wypowiedzieć umowę z 30-dniowym terminem wypowiedzenia, przy zachowaniu wymogów wynikających z kodeksu cywilnego i z przyczyn wskazanych w ust. 6 poniżej

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn:
a) jeżeli zamiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie;
b) realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;
c) zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z usługi w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem;
d) wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Usługi, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy;
e) realizacji nowych funkcjonalności i usług na platformie.

6. Regulamin obejmujący zmiany wprowadzone zgodnie z ustępem poprzedzającym zostanie udostępniony Użytkownikom na stronie Serwisu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik ma możliwość wypowiedzenia umowy o korzystanie z Serwisu w ciągu 14 dni od dokonania zmian, jeżeli nie akceptuje nowej wersji Regulaminu.

7. Zmiany Regulaminu wprowadzone z innych przyczyn niż wskazane w ust. 6 powyżej, w szczególności polegające na wprowadzeniu nowych Usług, nie będą modyfikowały treści umów zawartych z Użytkownikami w oparciu o wersję Regulaminu obowiązującą w momencie zawierania tej umowy.

8. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronach wchodzących w skład Serwisu oraz w siedzibie Usługodawcy, wskazanej w niniejszym Regulaminie.

9. Umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.