Regulamin webinarów

Niniejszy regulamin określa zasady zapisu na webinary organizowane
przez Fundację Sukcesu Pisanego Szminką

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką z siedzibą w Warszawie (ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000653164, NIP: 5213760186, REGON: 366107616 (dalej także: Fundacja) jest organizatorem webinarów, których opisy prezentowane są na stronach: https://sukcespisanyszminka.pl/webinary/ oraz https://sukcestoja.pl/webinary/

2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych w odniesieniu do nabycia prawa udziału w wybranym przez Użytkownika/czkę webinarze, którego opis prezentowany jest na stronach Fundacji: https://sukcespisanyszminka.pl/webinary/ oraz https://sukcestoja.pl/webinary/, a sprzedaż dokonywana jest przez stronę internetową przeznaczoną do sprzedaży webinarów oferowanych przez Fundację: https://sukcestoja.clickmeeting.com/ z odpowiednim do danego webinaru rozszerzeniem adresu.

3. Z Fundacją można szybko i efektywnie kontaktować się przy wykorzystaniu poczty elektronicznej pod adresem email dominika.jajszczak@sukcespisanyszminka.pl. Przetwarzanie danych osobowych przez Fundację określone jest w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://sukcestoja.pl/polityka-prywatnosci-2/.

4. Definicje:

  1. Regulamin – niniejszy regulamin webinarów, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  2. Sprzedawca – Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką.
  3. Kupujący/a – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
  4. Konsument/ka – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm., dalej: k.c.), tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5. Przedsiębiorca/czyni – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 k.c., tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 k.c. prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
  6. Przedsiębiorca – Konsument/ka – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  7. Formularz zamówienia –formularz umożliwiający Kupującemu/jej złożenie Zamówienia i jego realizację.
  8. Zamówienie – potwierdzenie zawarcia przez Kupującego/ą Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą poprzez dokonanie potwierdzenia tej czynności w Formularzu zamówienia.
  9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży prawa uczestnictwa w webinarze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), zawierana w języku polskim, za pomocą strony internetowej na platformie Clickmeeting dedykowanej Sprzedawcy, do której kieruje link podany w opisie webinaru.
  10. Webinar – produkt cyfrowy, do którego dostęp w charakterze Uczestnika/czki jest umożliwiany Kupującemu/jej, który zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą; w Webinarze, po jego Zamówieniu i zapłacie ceny, można wziąć udział jako Uczestnik/czka w terminie w jakim jest organizowany, tj. w czasie rzeczywistym, a w dowolnym lub wyznaczonym czasie można zapoznać się z nagraniem Webinaru tylko wtedy, gdy tak wynika z opisu Webinaru;
  11. Dowód zakupu – paragon fiskalny lub faktura VAT wysyłana w formie elektronicznej na podany przez Kupującego/ą adres e-mail lub inne potwierdzenie dokonania płatności za Webinar. Na specjalne życzenie Kupującego/jej dokument wysyłany jest w formie papierowej.
  12. Użytkownik/czka – osoba odwiedzająca stronę https://sukcespisanyszminka.pl/webinary/ lub https://sukcestoja.pl/webinary/ lub stronę internetową przeznaczoną do sprzedaży webinarów oferowanych przez Fundację: https://sukcestoja.clickmeeting.com/ z odpowiednim do danego webinaru rozszerzeniem adresu.
  13. Uczestnik/czka – osoba uczestnicząca w Webinarze w czasie rzeczywistym lub w innym czasie w przypadku umożliwienia jej tego.

5. Przed zatwierdzeniem wypełnionego Formularza zamówienia, Kupujący/a proszony/a jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.

6. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Webinarach, podane na którejkolwiek ze stron, o których mowa w ust. 2 powyżej, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

7. Do korzystania z Webinarów wymagana jest przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 9 lub Chrome 30 lub FireFox 30 lub Opera 10 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.

8. W celu dokonania Zamówienia Kupujący/a musi posiadać aktywny adres poczty elektronicznej („adres email”).

9. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach, o których mowa w ust. 2 powyżej.

10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nadmiernie przeciążone łącze internetowe Użytkownika/czki, Uczestnika/czki, a także inne łącza międzyoperatorskie.

11. W przypadku konieczności dokonania zmian i ulepszeń na stronach https://sukcespisanyszminka.pl/webinary/ oraz https://sukcestoja.pl/webinary/, czy przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub awarii sprzętu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowej przerwy w ich funkcjonowaniu. Powiadomienie w tym przedmiocie tj. o przerwach technicznych i czasie ich trwania kierowane do Użytkowników zostanie opublikowane z wyprzedzeniem na stronie, której dotyczy.

12. Sprzedawca może organizować promocje na sprzedawane Webinary. W takiej sytuacji będzie informować Użytkowników przy opisie Webinarów objętych promocją o najniższej cenie Webinaru obowiązującej w ciągu 30 dni poprzedzających wprowadzenie promocji, a w sytuacji, gdy Webinar byłby w sprzedaży krócej niż 30 dni – o najniższej cenie od chwili wprowadzenia go do sprzedaży.

13. Zabronione jest przekazywanie danych dostępowych do udziału w Webinarze osobom trzecim.

14. Użytkownik/czka zobowiązuje się do korzystania ze świadczonych usług zgodnie z przepisami prawa i nie naruszając dóbr osobistych, w tym dobrego imienia i godności osób trzecich.

15. Niniejszy Regulamin nie ma na celu ograniczenia lub wyłączenia jakichkolwiek praw Kupującego/jej będącego jednocześnie Konsumentem/ką, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 2. DOKONYWANIE ZAMÓWIEŃ, PŁATNOŚĆI

1. Na stronach, o których mowa w §1 ust. 2 prezentowane są Webinary, na które Użytkownik/czka może się zapisać. Obok tytułu danego Webinaru Sprzedawca podaje także jego opis oraz cenę. Sprzedawca zapewnia, że Webinary są wolne od wad.

2. Zamówienia może dokonać wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Kupujący/a zamawia wybrany przez siebie Webinar w celu wzięcia w nim udziału jako Uczestnik/czka dokonując Zamówienia.

4. W celu dokonania Zamówienia oferowanych Webinarów Kupujący/a:

– wybiera Webinar prezentowany na stronie https://sukcespisanyszminka.pl/webinary/ lub https://sukcestoja.pl/webinary/ a po wybraniu Webinaru zostaje przekierowany na stronę dedykowaną na platformie Clickmeeting, na której potwierdza jego Zamówienie podając swoje dane: imię, nazwisko, adres email i zatwierdzając odpowiednim przyciskiem; należy także wypełnić pola dotyczące wyboru formy płatności;
– na podany adres email zostanie wysłany link niezbędny do połączenia się w celu wzięcia udziału w Webinarze jako Uczestnik/czka;
– przed dokonaniem Zamówienia, według swojego wyboru składa oświadczenie, że wyraża zgodę na spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę (przesłania linku do połączenia umożliwiającego wzięcie udziału w Webinarze w charakterze Uczestnika/czki na wskazany adres email) przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od Umowy w takiej sytuacji;
– przed dokonaniem Zamówienia oświadcza, że zapoznał/a się i zaakceptował/a Regulamin. Zaznaczenie oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu jest dobrowolne, jednak jego brak uniemożliwi dokonanie Zamówienia;
– po potwierdzeniu Zamówienia dokonuje płatności w cenie podanej w opisie potwierdzającym dokonanie Zamówienia; za obsługę płatności odpowiada PayU, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych podanych w celu realizacji transakcji.

5. Potwierdzenie Zamówienia przyciskiem „Kup bilet” oznacza zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym/ą a Sprzedawcą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie.

6. Jeżeli przesłanie linku do połączenia w celu wzięcia udziału w Webinarze nie będzie możliwe, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego/ą przesyłając na podany adres email stosowną wiadomość. Jeżeli okazałoby się, że Kupujący/a dokonała już zapłaty, Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego wpłata nastąpiła. Zwrot płatności nastąpi w terminie 14 dni od dnia poinformowania Kupującego/jej o braku możliwości dostarczenia linku do Webinaru i tym samym wykonania Umowy sprzedaży. W przypadku odstąpienia przez Kupującego/ą od Umowy przed dostarczeniem mu/jej linku do Webinaru Zamówienie nie będzie realizowane i Sprzedawca zwróci Kupującemu/jej zapłaconą cenę tą samą drogą, którą Kupujący/a opłacił/a Zamówienie, w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7. Dostępne formy płatności: Blik, przelewy online, karty płatnicze Visa i MasterCard, Google Pay, Apple Pay lub Visa Checkout.

8. W przypadku skutecznego skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył/a Kupujący/a, chyba że wyraźnie zgodził/a się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego/niej z żadnymi kosztami.

9. Znajdujące się na stronach, o których mowa w § 1 ust. 2 informacje o Webinarach i cenie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez Kupującego oferty zakupienia określonej ilości konkretnych Webinarów na ściśle określonych warunkach. Dokonanie Zamówienia oznacza złożenie oferty zawarcia Umowy sprzedaży odnośnie zamawianych Webinarów.

10. Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Ceną wiążącą dla stron jest cena widniejąca on-line w systemie w momencie zakończenia procedury dokonywania Zamówienia przez Kupującego/ją obejmująca cenę Webinaru.

11. W przypadku braku złożenia w chwili zapisania lub później oświadczenia przez Kupującego/ą o rezygnacji z prawa do odstąpienia od umowy link do Webinaru zostanie dostarczony po upływie 14-dniowego terminu na skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy.

12. Jeżeli Kupujący/a zgodnie z niniejszym Regulaminem nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub złożył przy dokonywaniu Zamówienia lub w późniejszym czasie oświadczenie o wyrażeniu zgody na dostarczenie linku do Webinaru w celu wzięcia w nim udziału – przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy przy utracie prawa do odstąpienia od Umowy, wówczas Sprzedawca dostarczy link do Webinaru na wskazany adres email niezwłocznie po dokonaniu Zamówienia.

§ 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, RĘKOJMIA, REKLAMACJE

1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Webinarów wolnych od wad i ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, jednak w przypadku Kupujących, którzy nie są Konsumentami lub Przedsiębiorcami – Konsumentami odpowiedzialność ta ograniczona jest do umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych przez Kupującego/ą strat.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego/ej za wady fizyczne lub prawne Webinaru (rękojmia).

3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi nie powstaje, jeżeli Konsument/ka wiedział/a o istnieniu wady, w szczególności został o niej poinformowany/a w opisie Webinaru.

4. Jeżeli Webinar ma wadę (np. link do połączenia jest uszkodzony) Kupujący/a może zażądać przesłania ponownie prawidłowego linku. W celu zgłoszenia żądania Kupujący/a składa reklamację wraz z pisemnym uzasadnieniem powodu reklamacji.

5. Reklamacje można złożyć na formularzu reklamacji opublikowanym na Stronie (Załącznik Nr 1 do Regulaminu), przesyłając na adres email Sprzedawcy: dominika.jajszczak@sukcespisanyszminka.pl.

6. Kupujący/a nie jest uprawniony/a do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli Sprzedawca bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego/ej wymieni link do Webinaru na wolny od wad. W przypadku innych wad Webinaru Uczestnik/ka ma w pierwszej kolejności prawo żądania doprowadzenia do zgodności (Sprzedawca jest uprawniony do odmowy jeśli byłoby to niemożliwe lub wiązałoby się z nadmiernymi kosztami dla Sprzedawcy), a jeśli jest to niemożliwe, do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe jeżeli brak zgodności z umową jest nieistotny.

7. Czas rękojmi wynosi 2 lata od wydania Kupującemu/ej linku do Webinaru. Zgłoszenie żądania wynikającego z rękojmi Kupujący/a musi zgłosić Sprzedawcy w ciągu roku od dnia zauważenia wady. Nie skraca to okresu odpowiedzialności Sprzedawcy, który wynosi 2 lata od dnia wydania rzeczy. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu cyfrowego przedawnia się z upływem roku, a termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu dwuletniego wskazanego powyżej.

8. Z uprawnień z tytułu rękojmi nie korzystają osoby nie będące Konsumentami/kami lub Przedsiębiorcami – Konsumentami/kami.

9. Reklamacje związane z Webinarem lub realizacją Umowy Kupujący/a kieruje do Sprzedawcy na adres email: dominika.jajszczak@sukcespisanyszminka.pl lub pod adres Sprzedawcy podany w Regulaminie. Kupujący/a może przesłać skan podpisanego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Regulaminu lub posłużyć się wzorcową treścią w wiadomości email.

10. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

§ 4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupujący/a, który jest Konsumentem/ką lub Przedsiębiorcą – Konsumentem/ką może odstąpić od zawartej Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dokonania Zamówienia.

2. W przypadku braku złożenia w chwili zapisania lub później oświadczenia przez Kupującego/ą o rezygnacji z prawa do odstąpienia od umowy link do Webinaru zostanie dostarczony po upływie 14-dniowego terminu na skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy.

3. Jeżeli Kupujący/a zgodnie z niniejszym Regulaminem nie jest uprawniony/a do odstąpienia od umowy lub złożył przy dokonywaniu Zamówienia lub w późniejszym czasie oświadczenie o wyrażeniu zgody na dostarczenie linku do Webinaru w celu wzięcia w nim udziału – przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy przy utracie prawa do odstąpienia od Umowy, wówczas Sprzedawca dostarczy link do Webinaru na wskazany adres email niezwłocznie po dokonaniu Zamówienia.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można złożyć na formularzu odstąpienia od umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do Regulaminu przesyłając je na adres email: dominika.jajszczak@sukcespisanyszminka.pl lub pod adres Sprzedawcy podany w Regulaminie. Kupujący/a może przesłać skan podpisanego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Regulaminu lub posłużyć się wzorcową treścią w wiadomości email.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy w trybie określonym w niniejszym paragrafie Sprzedawca zwróci dokonane płatności na rzecz Kupującego/ą w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Zwrot płatności zostanie dokonany tym samym środkiem, jakiego Kupujący/a użył/a do opłacenia Zamówienia.

7. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami – Konsumentami.

§ 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych na stronach, o których mowa w § 1 ust. 2 jest Sprzedawca.

2. Użytkownik/czka w celu dokonania Zamówienia, o którym mowa w Regulaminie podaje dane niezbędne do obsługi transakcji i dostarczenia linku do Webinaru wskazane w formularzu (dane identyfikacyjne, kontaktowe, transakcyjne). Dane te są przetwarzane w celu wykonania Umowy sprzedaży, a także ewentualnej obsługi roszczeń Kupującego/ej oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wobec Kupującego/ej. Podstawą przetwarzania tych danych jest:

– art. 6 ust. 1 lit. b RODO: niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy,
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w postaci rozliczenia transakcji i obsługi praw Kupującego,
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO: uzasadniony interes prawny administratora w postaci prowadzenia komunikacji w sprawie Zamówienia i dochodzenia ewentualnych roszczeń wobec Kupującego.

3. Dane wskazane w ust. 2 będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń plus 6 miesięcy.  Dane te Administrator może przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla niego usługi niezbędne do utrzymywania Strony, obsługi transakcji i dostawy Produktów cyfrowych.

4. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności pod adresem: https://sukcestoja.pl/polityka-prywatnosci-2/

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn:

– jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie;
– realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;
– zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z usługi w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem;
– wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Strony, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Sprzedawcy;
– realizacji nowych funkcjonalności i usług na Stronie.

2. Regulamin obejmujący zmiany wprowadzone zgodnie z ust. 2 zostanie udostępniony Użytkownikom i Kupującym na Stronie z 14-dniowym wyprzedzeniem. Kupujący/a ma możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usług lub sprzedaży w ciągu 14 dni od dokonania zmian, jeżeli nie akceptuje nowej wersji Regulaminu, a w czasie pomiędzy opublikowaniem zmienionego Regulaminu a jego wejściem w życie dokonał/a Zamówienia. W takim przypadku Kupującego/ą będącego/ą obowiązują postanowienia Regulaminu istniejące w chwili dokonywania Zamówienia.

3. Zmiany Regulaminu wprowadzone z innych przyczyn niż wskazane w ust. 1, w szczególności polegające na wprowadzeniu nowych usług, nie będą modyfikowały treści umów zawartych z Kupującymi w oparciu o wersję Regulaminu obowiązującą w momencie zawierania tej Umowy.

4. Zmiany kosmetyczne Regulaminu, które nie wpływają na warunki świadczonych usług, nie wymagają publikacji w trybie ust. 2 powyżej.

5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach, o których mowa w §1 ust. 2 oraz w siedzibie Sprzedawcy.

6. W celu rozwiązania ewentualnego sporu ze Sprzedawcą konsument może skorzystać z platformy ODR znajdującej się pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży Konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).

Załącznik Nr 1 do Regulaminu – formularz reklamacji

Miejscowość i data:
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:

REKLAMACJA

Dotyczy: webinar pt. _________________ organizowany przez Fundację Sukcesu Pisanego Szminką.
Data zakupu:
Powód reklamacji:
Żądanie:

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu – formularz oświadczenia o odstąpieniu od Umowy

 

Miejscowość i data:
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej drogą elektroniczną

Oświadczam, że odstępuję od Umowy zawartej drogą elektroniczną z Fundacją Sukcesu Pisanego Szminką z siedzibą w Warszawie w dniu__________ dotyczącej prawa uczestnictwa w Webinarze pt.__________________.

Podanie powodu odstąpienia od umowy nie jest konieczne. Zależy nam na zadowoleniu z naszych usług i będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się z nami swoją opinią: ___________________________________________________________________________ .