MASZ PYTANIA? NAPISZ DO NAS!

Setup Menus in Admin Panel

Zaloguj się

Regulamin sklepu

Regulamin e-sklepu

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin – zwany dalej [REGULAMINEM] – określa zasady zawierania na odległość umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie www.sukcestoja.pl oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu www.sukcestoja.pl i Klienta oraz zasady ochrony danych osobowych i postępowania reklamacyjnego. Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu – brak takiej akceptacji lub zgłoszenie zastrzeżeń do niniejszego regulaminu powoduje, iż żadne zamówienia Klienta nie będą traktowane jako wiążące sprzedawcę.

§2 PODMIOT PROWADZĄCY SKLEP
Sklep internetowy www.sukcestoja.pl prowadzony jest przez [SPRZEDAWCĘ], tj. przez Fundację Sukcesu Pisanego Szminką z siedzibą w Warszawie przy ul. Przeskok 2, 00-032 o numerze NIP: 521-376-01-86 i numerze REGON: 366107616.

§3 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU
Sklep www.sukcestoja.pl prowadzi sprzedaż towarów z zakresu akcesoriów, książek, audiobooków, e-booków pod www.sukcestoja.ploraz usług z zakresu szkoleń i warsztatów.

§4 KUPUJĄCY

Kupującym może być osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – [KLIENT]. Klient dokonując zakupu w sklepie www.sukcestoja.pl wyraża zgodę na przetwarzanie przez sklep www.sukcestoja.pl, jego danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997.

§5 PRODUKTY

Wszystkie towary oferowane w sklepie www.sukcestoja.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.

§6 PRAWNY CHARAKTER INFORMACJI O TOWARZE I CENACH

Znajdujące się na stronach internetowych sklepu informacje o towarze i cenie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez Klienta oferty zakupienia określonej ilości konkretnych towarów na ściśle określonych warunkach. Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza złożenie przez niego do sprzedawcy oferty kupna zamawianych przedmiotów. Informacje zawarte na stronach nie są objęte jakąkolwiek gwarancją. Oferowane produkty mogą różnić się w szczegółach od wizerunków i informacji umieszczonych na stronach sklepu.

§7 CENY

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.sukcestoja.pl są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki), przy czym tak podana cena ma charakter wiążący do czasu, do kiedy jest ona uwidoczniona on-line na stronach sklepu, i do chwili zakończenia procedury składania przez Klienta zamówienia cena ta może być w każdym czasie zmieniona. Ceną wiążącą dla stron jest cena widniejąca on-line w systemie w momencie zakończenia procedury składania przez Klienta zamówienia (potwierdzenia zamówienia przez pracownika sklepu www.sukcestoja.pl). Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od wartości zamówienia oraz sposobu jego realizacji.

§8 ZAMÓWIENIA

Zamówienia mogą składać jedynie zarejestrowani w serwisie użytkownicy, przy użyciu formularza zamieszczonego na stronach internetowych www.sukcestoja.pl. Z mocy przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.) informujemy, że by móc korzystać z zakupów w naszym sklepie komputer Klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej. Ponadto, zgodnie z owymi przepisami informujemy, że umieszczanie przez Klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

§9 BRAK BEZWZGLĘDNEGO OBOWIĄZKU PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI

Sprzedawca nie jest zobowiązany do przyjęcia zamówienia w przypadkach, gdy brak przyjęcia zamówienia nie jest skutkiem ukrywania towaru przez Sprzedawcę lecz wynika w szczególności z faktycznego braku towaru w magazynie Sprzedawcy lub niemożności jego otrzymania od dostawców Sprzedawcy (nawet pomimo oznaczenia towaru – na stronie sklepu – jako dostępnego), albo też gdy brak przyjęcia zamówienia oparty jest na innej uzasadnionej przyczynie. W szczególnych przypadkach, gdy Klientem jest podmiot gospodarczy lub osoba prowadząca działalność gospodarczą (a w szczególności, gdy jest to działalność zbliżona lub podobna do www.sukcestoja.pl) – składająca zamówienie o bardzo dużej wartości lub dokonująca zakupu większej niż jedna sztuka towaru – sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych obostrzeń dotyczących warunków niniejszego regulaminu. Sprzedawca ma przede wszystkim prawo żądać dokumentów rejestrowych podmiotu, jak również zawarcia dodatkowej umowy bądź poczynienia indywidualnych ustaleń w zakresie złożonego zamówienia. Sprzedawca ma również prawo odmówić realizacji transakcji, o której mowa w paragrafie 1.

§10 CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Czas realizacji zamówienia równy jest sumie czasu skompletowania produktów oraz czasu dostawy. Kompletowanie zamówienia rozpoczyna się od momentu odnotowania przez nas wpłaty.

§11 DOSTAWA

Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Firmy świadczące usługi spedycyjne, są firmami niezależnymi od www.sukcestoja.pl. Usługi spedycyjne podlegają regulaminom spedytorów dostępnych na ich stronach www.

§12 PŁATNOŚCI

Zapłata za towar uiszczana jest: z góry przelewem na konto sklepu.

§13 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

Klient dokonujący zakupu jako Konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu www.sukcespisanyszminka.pl/sklep, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do sprzedawcy, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia Klienta – z informacją o chęci odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

§14 GWARANCJA

Zakupione i dostarczone towary objęte są gwarancją producenta bądź dystrybutora, i posiadają kartę gwarancyjną (produkty, które takiej karty nie posiadają, nie są objęte gwarancją). Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek jego nieprawidłowego używania.

§15 SPRAWDZANIE PRZESYŁKI

Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia oraz sporządzić protokół szkody kurierskiej oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, niezgodności z zamówieniem czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§16 REKLAMACJE

Reklamowany towar musi być dostarczony sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu wraz z oryginalnymi dodatkami dostarczonymi wraz z towarem. Po uprzednim zgłoszeniu sprzedawcy usterki (telefonicznie lub e-mailem na adres admin@sukcestoja.pl ) do przesyłki zawierającej reklamowany towar należy dołączyć kopię dokumentu zakupu, opis problemu oraz wszelkie związane z towarem dokumenty i przesłać tę przesyłkę na wskazany w niniejszym regulaminie adres sklepu www.sukcestoja.pl. W przypadku terminowego i formalnie prawidłowego złożenia reklamacji Kupujący, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w pierwszej kolejności może żądać wyłącznie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę ALBO wymianę na nowy. Kupujący nie może jednak zgłaszać takich roszczeń w przypadku, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Kupującego inny sposób zaspokojenia. Dopiero jeżeli z podanych wyżej przyczyn Kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, Kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sprzedawcę reklamacji Kupującego sprzedawca powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić Kupującemu konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia lub nieuwzględnienia jego reklamacji. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji zostanie Kupującemu wskazany proponowany przez sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez Kupującego towaru, sposób odbioru nowego itp.) – w takim przypadku sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru. W przypadku odmowy uznania reklamacji Kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.
W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, w szczególności w przypadku stwierdzenia nie istnienia wady lub niezgodności towaru z umową albo w przypadku uszkodzenia lub pogorszenia towaru z przyczyn, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym z przyczyn dotyczących Klienta lub użytkownika towaru, Klient może zostać obciążony kosztami testowania towaru oraz wszelkimi innymi kosztami związanymi z reklamacją. Towar zostanie Klientowi odesłany na jego koszt, zaś w wypadku odmowy jego przyjęcia przez Klienta będzie przez sprzedawcę przechowywany nie dłużej niż 30 dni po czym zostanie zniszczony.

§17 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJE OGÓLNE

Sklep, jako stanowiący część serwisu Sukces To Ja, funkcjonuje z poszanowaniem prawa do prywatności. W tym celu serwis prowadzony jest w oparciu o bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką z siedzibą w Warszawie (ul. Podchorążych 75/77 lok. 2, 00-721 Warszawa), NIP: 521-376-01- 86, REGON: 366107616, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000653164.

ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Sprzedawca zbiera dane osób składających zamówienia w sposób określony w Regulaminie. Podanie przez Klienta danych osobowych w formularzach zakupu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia, w tym umożliwienia kontaktu z Klientem.

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów, gdy jest to niezbędne do marketingu bezpośredniego na podstawie uzasadnionego interesu administratora, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia Umowy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

DOSTĘP DO DANYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji do podmiotów będących operatorami domen internetowych lub też innych podmiotów, z którymi Usługodawca w tym zakresie współpracuje, także w zakresie obsługi realizacji zamówienia.

Sprzedający ma prawo przekazywać przekazane przez Użytkownika dane tylko tym odbiorcom, którzy będą posiadać stosowne upoważnienia w związku ze świadczeniem na rzecz Sprzedającego usług niezbędnych do utrzymywania strony internetowej oraz świadczenia oferowanych na niej usług.

Sprzedający może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES I LOGACH SERWERA

Sklep korzysta z plików cookies i gromadzi logi serwera www na takich samych zasadach, jak wyrażone w Regulaminie wraz z Polityką Prywatności serwisu sukcestoja.pl, co pomaga zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej i zapewnić jej poprawne działanie.

Klientowi korzystającemu ze sklepu, w zakresie wykorzystywania plików cookies, przysługują takie same prawa, jak innym użytkownikom serwisu sukcestoja.pl.

Ograniczenia lub wyłączenie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej sklepu.

Sprzedający wykorzystuje pliki cookies w celach analitycznych, dla zapewnienia jak najlepszej jakości świadczonych usług w Serwisie. W tym celu korzysta z narzędzi Google Analytics. W celu zablokowania wykorzystywania danych w Google Analitycs Użytkownik może zainstalować dodatek blokujący Google Analytics w swojej przeglądarce, dostępny tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pl.

Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Pełna informacja o zakresie wykorzystywania oraz uprawnieniach przy wykorzystywaniu plików cookies, w tym dotycząca ich blokowania w przeglądarce znajduje się w Regulaminie serwisu dostępnym tu: https://sukcestoja.pl/regulamin/

PRAWA ORAZ ZABEZPIECZENIA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH

Klient w stosunku do wszelkich przekazanych Administratorowi danych osobowych ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia tych danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W zakresie ochrony danych osobowych Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu e-mail: konferencje@sukcespisanyszminka.pl

Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, RODO) oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedawca oświadcza również, że stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych adekwatne do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

§18 OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży Konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).